Algemene voorwaarden

Stichting Dapper Kind streeft naar de hoogst mogelijke controle over alle informatie die op deze website wordt getoond. Actuele, juiste en betrouwbare informatie is hierbij heel belangrijk. Ondanks deze hoge controle kan het toch zijn dat de informatie vermeldt op de website niet correct of juist is. De inhoud van deze website (inclusief links naar andere websites) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging worden aangepast. Kijk daarom regelmatig deze algemene voorwaarden na. Stichting Dapper Kind aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan er aan de inhoud van de site rechten worden ontleend. Zie ook onze disclaimer. De stichting stelt het wel bijzonder op prijs als we op de hoogte gebracht worden van eventuele onjuistheden. Dit kunt u doen door te mailen naar info@stichtingdapperkind.nl of vul ons contactformulier in. Bedankt!

Kom in actie

Op deze pagina's kunnen acties gedaan worden ten behoeve van Stichting Dapper Kind en haar projecten. Het uitvoeren van de acties gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de actievoerders en deelnemers. Acties, teksten e.a. met het doel reclame te maken voor een bedrijf of die provocerend zijn, worden niet toegestaan.

Stichting Dapper Kind is niet aansprakelijk voor technische problemen. Ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de donaties, deelname of het uitvoeren van acties. Stichting Dapper Kind behoudt zich het recht voor acties met racistische, discriminerend, beledigende, pornografisch of anderzijds provocerende inhoud (tekst, foto's filmpjes) zonder opgaaf van reden te verwijderen. Hetzelfde geldt voor reacties op acties. Deze zijn welkom, mits ze redelijk, inhoudelijk bij het bericht passen. Reacties van racistische, discriminerende, beledigende of pornografische aard worden verwijderd. Dat geldt tevens voor reacties die bij herhaling vervelend zijn. Stichting Dapper Kind behoudt zich het recht voor om deze zonder opgaaf van reden te verwijderen.

Voorts is het niet toegestaan om spam te faciliteren of te verspreiden, het inbreuk maken op rechten van derden, het schenden van privacy van andere gebruikers, het verrichten van of aanzetten tot strafrechtelijk laakbare handelingen alsmede ieder overig handelen in strijd met de openbare orde en de goede zeden.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan links en verwijzingen naar andere sites bevatten. Stichting Dapper Kind is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en geeft ook geen garantie over de inhoud of betrouwbaarheid van deze verwijzingen. Ook hiervoor aanvaardt Stichting Dapper Kind geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade of letsel, direct of indirect.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die door actievoerders, deelnemers, donateurs of op een andere manier vergaarde informatie door de mensen zelf verstrekt, zullen met de grootst mogelijk zorgvuldigheid worden behandeld. Deze gegevens zullen op geen enkele wijze worden verkocht of ter inzage gegeven, enkel door een gerechtelijk bevel zou dit kunnen. Na afloop van een actie of een donatie kan er door het persoon zelf worden aangegeven of er na een bepaalde tijd nog contact opgenomen mag worden door de stichting en/of er interesse is in de nieuwsbrief. Is dit niet het geval, worden alle gegevens na een jaar na de laatste activiteit op de pagina gewist uit de database. Zie ook ons privacy statement voor meer informatie.

Donaties

Donaties ten behoeve van een actie, aan een actievoerder of aan een deelnemer, zullen bij die speciale persoon of actie worden vermeld. Ook zullen alle actiegelden na het ontvangen en uitvoeren van de actie vermeld worden op de website www.dapperdagboek.nl/sponsorsendonateurs.

Donaties direct ten behoeve van het DapperDagboek zullen ook getoond worden op de bovenstaande pagina. Wanneer een donateur hier uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft, kan dit kenbaar worden gemaakt op het contactformulier. De donatie zal dan anoniem vermeld worden.

Alle donaties en sponsorgelden zullen worden gebruikt ten behoeve van het DapperDagboek, Stichting Dapper Kind en hun doelen zoals omschreven in de oprichtingsstatuten. Donaties en sponsorgelden die speciaal gegeven zijn voor een actiedoel van de Stichting, zullen ook alleen daar aan gespendeerd worden. De verantwoording van de uitgaven kan ieder jaar worden teruggevonden in de jaarrekening die wordt gecontroleerd door een geaccrediteerde accountant, ten minste voor 1 juli van het volgende kalenderjaar. Zie hier de voorgaande jaarrekeningen.

ANBI status

Stichting Dapper Kind beschikt over een ANBI status. Dit houdt in dat de stichting goed gecontroleerd wordt door de Belastingdienst en aan tal van voorwaarden moet voldoen. Hier kunt u de voorwaarden vinden waar de stichting aan moet voldoen.

Door de ANBI status wordt uw gift aftrekbaar van de belasting. Wanneer en of dit ook voor u geldt, kunt u terugvinden op de volgende links:

Voorwaarden schenken
Rekenhulp gift ANBI stichting

Acties, deelnemers en opgebrachte bedragen

De acties die op deze site of elders door personen voor het DapperDagboek worden bedacht en uitgevoerd worden, tenzij expliciet vermeldt bij de actie, absoluut niet door Stichting geëxploiteerd. De stichting aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid geleden door een actie van derden, noch als actievoerder, als actiedeelnemer, als donateur of ieder andere betrokkenheid bij een actie. De stichting gaat ervan uit dat de toegezegde gelden ook daadwerkelijk door de actievoerder wordt uitgekeerd ten bate van het DapperDagboek. Echter, wanneer een deelnemer, actievoerder, sponsor, donateur of andere giftgevers, de toegezegde gelden en/of giften niet aan het DapperDagboek besteedt, is Stichting Dapper Kind op geen enkele wijze verantwoordelijk voor geleden schade in welke vorm dan ook.

Om het gebruik en de effectiviteit van dit platform te kunnen meten, maken we gebruik van tracking cookies van een derde partij. Het afwijzen of accepteren van deze cookies is niet van invloed op de werking van dit platform. Wilt u ons helpen om het platform te verbeteren door cookies toe te staan?